ca
Fes amics i troba parella en català

Termes i Condicions Generals d'Ús de GentComTu

A. QÜESTIONS PRELIMINARS:

1. Objecte dels presents termes i condicions generals: El contingut del present document, Termes i Condicions Generals d'Ús de GentComTu, té com a objectiu regular l'ús de la plataforma electrònica GentComTu, i constitueix un acord legal entre l'empresa titular de la seva gestió i explotació, d'ara en endavant l'Empresa, i l'usuari del seus serveis, d'ara en endavant l'Usuari.

En el moment d'acceptar les presents condicions, aquesta titularitat es correspon amb Smart Digital Factory Ltd, una empresa inscrita a Anglaterra i Gal·les amb el nº de registre 10 207 615 i domicili social establert al 49 Station Road, a Polegate (East Sussex) al Regne Unit, sense perjudici de futurs canvis de titularitat que, en cas de produir-se, suposarien una transmissió automàtica dels drets i obligacions descrits en aquest contracte.

En visitar i/o utilitzar els serveis prestats a través de la plataforma de GentComTu, l'usuari expressament accepta fer-ho d'acord amb els presents Termes i Condicions Generals d'Ús de GentComTu i les seves modificacions futures. L'Empresa utilitzarà els canals habituals de comunicació per notificar de forma anticipada als seus usuaris qualsevol modificació en els presents Termes i Condicions d'Ús, però és obligació de l'usuari visitar periòdicament aquest document per comprovar si han estat actualitzats.

2. Finalitat del servei: GentComTu és una plataforma electrònica, en forma de pàgina web i/o aplicació mòbil, que, mitjançant Internet, facilita i promou l'establiment de noves relacions interpersonals tant d'amistat com sentimentals i afectives. Poden ser usuaris de GentComTu totes aquelles persones que siguin majors d'edat i que per la seva lliure decisió completin el procés de registre corresponent. GentComTu ofereix alguns serveis gratuïts i d'altres de pagament.

B. CONDICIONS DE REGISTRE I D'ÚS:

1. Usuari: Podrà ser usuari de GentComTu qualsevol persona que sigui major d'edat segons la legislació del seu país. Per adquirir la condició d'usuari, i poder accedir als serveis gratuïts, la persona que així ho desitgi ha de completar les dades requerides com a obligatòries en el formularis de registre i confirmar l'adreça de correu electrònic segons les instruccions proporcionades. Els serveis de pagament de GentComTu requeriran, a més de tot lo exigit per als serveis gratuïts, el pagament del preu corresponent a cada producte que l'Usuari contracti. L'ús dels diferents serveis, així com els drets i obligacions que se'n deriven, són personals i intransferibles.

2. Accés: El dispositiu i la connexió a Internet, que permet a l'Usuari l'accés als serveis de GentComTu, corre a compte d'aquest. L'Usuari pot connectar-se utilitzant qualsevol navegador d'Internet, encara que GentComTu no es fa responsable de les incompatibilitats o diferències de funcionament que puguin provocar models o versions diferents als recomanats.

3. Incorporació d'informació i continguts: Als efectes del que es disposa en els presents termes i condicions generals d'ús, s'entendrà que tota informació o contingut incorporat a GentComTu per un Usuari pot tenir caràcter públic quan es reprodueixi, distribueixi, transformi, comuniqui o es posi a disposició del públic a través de GentComTu dins dels seus espais d'accés public. En els espais d'ús privat, les dades allà registrades són accessibles única i exclusivament per als usuaris que les comparteixin. GentComTu respecta el dret a la propietat del contingut creat o emmagatzemat per l'Usuari. Tret que sigui permès específicament per l'Usuari, l'ús dels serveis no otorga a GentComTu la llicència per usar, reproduir, adaptar, modificar, publicar o distribuir el contingut creat per l'Usuari, amb finalitats d'ús comercial o qualsevol altre propòsit similar. No obstant això, a l'accedir a GentComTu l'Usuari sí atorga el seu permís perquè GentComTu pugui copiar, distribuir, emmagatzemar, transmetre, tornar a formatar, mostrar públicament i executar públicament el contingut del seu compte d'usuari per proporcionar-li els serveis de GentComTu prèviament autoritzats per l'Usuari. En especial l'Usuari accepta que es realitzin còpies de seguretat de les seves dades, i que aquestes es conservin en les instal·lacions habilitades per GentComTu, amb la finalitat de protegir la seva informació i la seva integritat enfront de possibles desperfectes del sistema.

4. Contingut generat per usuaris: L'Usuari pot transmetre o publicar contingut creat per ell mateix mitjançant els serveis oferts per GentComTu a aquest efecte. L'Usuari serà l'únic responsable d'aquest contingut i de les conseqüències de la seva transmissió o publicació. Tot el contingut fet públic podria ser accessible al públic a través d'Internet i ser rastrejat i indexat pels motors de cerca. L'Usuari és responsable d'assegurar-se de no publicar cap contingut privat a la disposició del públic. L'Usuari accepta que les dades corresponents al seu perfil siguin accessibles per a la resta d'usuaris. Tot i això, l'Usuari pot utilitzar en qualsevol moment les eines disponibles en el seu compte per limitar i restringir la informació visible, o posar-se en contacte amb GentComTu per rebre indicacions de com fer-ho.

Qualsevol contingut que l'Usuari pugui rebre d'altres usuaris a través de GentComTu, és proporcionat tal qual per a la seva informació i ús personal, i l'Usuari es compromet a no utilitzar, copiar, reproduir, distribuir, transmetre, difondre, exhibir, vendre, llicenciar o explotar el contingut, parcial o totalment, per a qualsevol propòsit, sense el consentiment exprés i per escrit de la persona que posseeix els drets d'aquest contingut.

Si, durant la utilització de qualsevol dels serveis, l'Usuari es troba amb qualsevol contingut amb copyright (s) o qualsevol altra característica de protecció contra còpia(/es), es compromet a no eliminar l'avís de copyright ni a desactivar aquesta funció de protecció contra còpia(/es). L'Usuari accepta expressament que GentComTu tindrà el dret de bloquejar l'accés o eliminar aquest contingut, en cas de rebre queixes sobre qualsevol il·legalitat o violació dels drets de tercers en el contingut. L'Usuari consent expressament que la determinació de les qüestions d'il·legalitat o violació dels drets de tercers d'aquest contingut sigui determini per l'agent designat per GentComTu per a aquest propòsit. GentComTu respectarà en tot moment el secret i dret a la intimitat de les comunicacions entre usuaris, però en cas de sospita o de denúncia de tercers, l'Usuari autoritza a GentComTu a supervisar els continguts per assegurar-se que es troben dins de la legalitat i que es protegeixen els drets de tercers.

5. Naturalesa dels continguts: Els usuaris poden denunciar davant GentComTu a altres usuaris sota els perfils dels quals s'incloguin textos, imatges i/o vídeos (i/o enllaços a textos, imatges i/o vídeos) que els semblin contraris al respecte de la dignitat de les persones, races, sexes, religions, opinions, nacionalitats, discapacitats, o qualssevol altres circumstàncies personals o socials, i/o contraris a l'ordre públic, perjudicials per a la protecció de la joventut i la infància i/o que infringeixin drets de propietat intel·lectual, insults, injúries, calúmnies, textos, imatges i/o vídeos (i/o enllaços a textos, imatges i/o vídeos) que descriguin escenes obscenes, comentaris desagradables de qualsevol tipus, contraris a l'esperit del servei de GentComTu i/o en general, qualsevol contingut contrari a la legislació vigent. Qualsevol usuari podrà denunciar davant de GentComTu les conductes d'aquests usuaris utilitzant els serveis de denúncia on-line presents a la web o, si ho prefereix, posant-se en contacte amb GentComTu per correu electrònic. Després de rebre la denúncia, GentComTu la valorarà i adoptarà una decisió sobre si expulsar, o no, i/o comunicar un advertiment a l'usuari denunciat, després de sospesar la gravetat dels fets. GentComTu es reserva el dret de retirar aquells continguts que consideri que puguin resultar ofensius per a la resta d'usuaris, siguin constitutives de delicte, contràries a les lleis o vagin en contra de l'esperit de GentComTu manifestat en aquest punt.

C. OBLIGACIONS:

1. Generals: És una obligació general de qualsevol Usuari, no publicar continguts ofensius contra altres usuaris o contra GentComTu. No publicar continguts que el mateix Usuari pretengui que quedin en l'esfera de la seva intimitat personal. No infringir la propietat industrial i intel·lectual de tercers o de GentComTu i prendre les precaucions necessàries en les trobades personals amb altres Usuaris.

2. De GentComTu: GentComTu s'obliga a través de la seva pàgina web a prestar de manera continuada, sempre que els mitjans tècnics ho permetin, un servei de facilitació, promoció i establiment de relacions interpersonals. GentComTu no té per objecte ser mediador, ni garantir el compliment de trobades virtuals o presencials establertes entre els seus Usuaris. GentComTu No garanteix que la xarxa de comunicació estigui operativa i lliure d'errors, ni es fa responsable dels problemes que es puguin produir en les comunicacions. La plataforma i els serveis oferts per GentComTu estan en evolució permanent i sota una continua millora tecnològica, per això GentComTu es reserva el dret a interrompre o suspendre temporalment el servei amb l'objectiu de reparar, millorar o realitzar tasques de manteniment; tot i això, i sempre que sigui possible, GentComTu ho notificarà amb antelació als seus usuaris i intentarà realitzar-ho en les hores amb menys presència d'usuaris.

3. De l'Usuari: Qualsevol Usuari està obligat a no publicar continguts no ajustats a la seva persona i/o realitat personal. És obligació de tots els Usuaris no publicar dades personals o de contacte de qualsevol altre Usuari o tercers. És obligació de tots els Usuaris utilitzar GentComTu només amb finalitats personals i mai amb finalitats professionals, ni per recollir informació sistemàtica d'altres usuaris o dels continguts. Tots els Usuaris han de mantenir en secret la contrasenya que utilitzin per accedir a GentComTu, i és responsabilitat seva del mal ús que en pogués fer un tercer com a conseqüència de l'incompliment d'aquest deure.

Queda expressament prohibit que l'Usuari utilitzi els serveis de GentComTu per incorporar informació i continguts:

  • 3.1 Que resultin contraris a la llei, a la moral, als bons costums, a l'ordre públic establert o que tinguin finalitats il·lícites, prohibits o que puguin ser lesius de drets i interessos de tercers. L'Usuari és el responsable únic dels continguts que escrigui o publiqui a qualsevol servei de la web.
  • 3.2 Que, sense estar compresos en l'apartat anterior, puguin considerar-se com un tracte difamatori, vexatori o simplement desconsiderat per a persones o institucions; o d'alguna forma puguin identificar-se amb supòsits de discriminació de les persones per raó del seu naixement, raça, origen ètnic, sexe, religió, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social. O, en general, que puguin ser invasors de la intimitat, injuriosos, amenaçadors o intimidatoris, molests o ofensius per la resta d'usuaris.
  • 3.3 Que anunciïn la compra, venda, arrendament o comercialització de béns immobles o mobles o serveis, que publicitin o formin part de piràmides comercials i empresarials o cartes en cadena, ni missatges publicitaris de qualsevol marca o web, per qualsevol servei de la plataforma de GentComTu.
  • 3.4 Que qüestionin o posin en dubte el bon nom, professionalitat o projecció social dels serveis i activitats desenvolupades per GentComTu. En particular, no es pot utilitzar la plataforma de GentComTu per canalitzar queixes o reclamacions relacionades amb els productes i els serveis que comercialitzi GentComTu.
  • 3.5 Ni, que incloguin en els espais públics, dades de contacte, o informació referent als seus cognoms, números de telèfon, adreces de correu postal, correu electrònic, pàgines web o comptes en altres xarxes socials. També queda expressament prohibit publicar qualsevol d'aquestes dades, tan directa com indirectament, a les descripcions dels perfils, o continguts associats, així com a qualsevol secció pública de la web, o per qualsevol altre mitjà no autoritzat.

D. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la plataforma tecnològica, els instruments tècnics, sistemes informàtics i continguts (bases de dades, informació, imatges, dissenys, gràfics, formats i codis en qualsevol llenguatge de programació), a excepció feta dels continguts incorporats pels Usuaris conforme a aquestes condicions, corresponen a GentComTu per ser de la seva propietat o haver obtingut prèviament les autoritzacions pertinents. En conseqüència, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense la seva autorització expressa. Igualment, queda prohibit tot tipus d'ús dels noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe, titularitat de l'Empresa o explotats per aquesta, sense la seva autorització expressa. El registre com a Usuari en GentComTu no atorga un altre dret que el de l'ús de la plataforma conforme les presents condicions d'ús, sense concedir als Usuaris cap altre dret que no estigui expressament contemplat en els presents Termes i Condicions d'Ús.

E. PUBLICITAT I COMUNICACIONS COMERCIALS:

Comunicacions de GentComTu: L'ús de GentComTu pot incloure certes comunicacions per part de GentComTu, tals com anuncis de serveis, missatges administratius, notificacions automàtiques i butlletins informatius. L'Usuari entén que aquestes comunicacions es consideren part de la utilització de GentComTu. Com a part de la nostra política per a oferir-li total privacitat, posem a la seva disposició l'opció de deixar de rebre butlletins de notícies. No obstant, l'Usuari no podrà optar per deixar de rebre totalment anuncis de serveis, missatges administratius i/o notificacions automàtiques, mentre que no es doni de baixa segons l'establert a l'apartat corresponent.

Comunicacions comercials de tercers: Tot Usuari comprèn i accepta que l'ús de GentComTu pot comportar l'aparició d'anuncis de tercers durant l'accés a la plataforma. Tot Usuari comprèn i accepta que la plataforma web de GentComTu actua només com a un mitjà en el qual tercers difonen anuncis, sense que l'Empresa assumeixi cap mena de responsabilitat sobre el contingut dels anuncis de tercers, més enllà del que està expressament previst per la legislació vigent.

F. INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS D'ÚS:

L'Empresa podrà adoptar les normes i mesures de seguretat que en cada moment consideri oportú per a garantir que l'accés i la participació per part dels Usuaris de GentComTu es desenvolupa d'acord amb les condicions d'ús i amb subjecció al que es disposa en la normativa vigent aplicable. Sense necessitat de complir o realitzar cap tràmit o comunicació prèvia, l'Empresa podrà, en qualsevol moment:

  • Bloquejar temporalment, o retirar de forma definitiva, la informació pública i els continguts que s'incorporen a la xarxa pública de GentComTu quan tingui la sospita o la certesa de que aquests puguin infringir el que es disposa en les condicions d'ús o en la normativa legal aplicable.
  • Restringir provisionalment, suspendre o expulsar permanentment, l'accés al servei i la participació a la xarxa de GentComTu de qualsevol Usuari, en cas d'incompliment de qualsevol de les condicions d'ús o de la normativa legal aplicable. Fins i tot, si l'Empresa ho considera oportú, prendre les mesures necessàries per a evitar que l'Usuari torni a registrar-se al servei.

En cas que GentComTu tingui coneixement efectiu que una activitat o comportament pot lesionar béns i drets de tercers, o pot ser susceptible d'indemnització, l'Empresa es reserva el dret de prendre les mesures necessàries per impedir que es continuï portant a terme o que es repeteixi en el futur. Sense perjudici de les obligacions que estableix la llei, GentComTu comunicarà a les autoritats públiques competents les presumptes il·legalitats dutes a terme per qualsevol usuari i col·laborarà en lo possible amb les autoritats corresponents proporcionant les dades que els hi siguin sol·licitades i que puguin ajudar a identificar al responsable i/o a demostrar els fets.

G. RESPONSABILITATS:

L'Usuari entén i accepta que l'ús dels serveis oferts per GentComTu es realitza sota el seu propi risc. GentComTu no garanteix en cap concepte la seguretat dels seus usuaris en els casos de trobades personals i/o virtuals, i recomana adoptar les mesures de seguretat habituals en aquest tipus de trobades, en especial no proporcionar dades personals a usuaris amb els que encara no s'ha establert una relació de confiança. GentComTu tampoc assumeix cap responsabilitat derivada de la participació de l'Usuari en les activitats organitzades pels propis usuaris, independentment que hagin estat anunciades a la pàgina web. Aquest servei té com a únic objectiu la difusió d'activitats auto-organitzades pels propis Usuaris i que tenen estricte naturalesa d'activitats entre particulars.

GentComTu presta el servei de forma TAL QUAL i, segons disponibilitat. L'Empresa no garanteix que el servei sigui ininterromput, oportú, segur o lliure de virus. L'ús de qualsevol material descarregat o obtingut a través dels serveis de GentComTu es realitza pel seu propi compte i risc i l'Usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany produït al seu sistema informàtic, telèfon mòbil, dispositiu sense fil o pèrdua o deteriorament de dades. Cap consell o informació, oral o escrita, obtinguda per l'Usuari per part de GentComTu, o els seus empleats o representants, serà una garantia fora del expressament contingut en aquests termes i condicions. L'Usuari, accepta que l'Empresa, en cap cas, es fa responsable pels danys accidentals, indirectes, especials, punitius, o qualsevol dany com poden ser els danys per difamació, danys morals o violació de la seva intimitat, o d'un altre tipus de pèrdua o danys, derivats des de o causats pel seu ús o impossibilitat d'usar el servei de GentComTu. L'Empresa no respondrà en cas de danys i perjudicis ocasionats per negligència en l'ús i custòdia de la clau d'accés o mala gestió de la mateixa pel seu usuari titular incloent els danys per un ús no autoritzat per tercers. L'Empresa no respondrà per casos de força major. L'Empresa s'exonera de tota responsabilitat per la informació i continguts que els Usuaris incorporin a GentComTu, i per la utilització que dels mateixos realitzin altres Usuaris o tercers aliens a la xarxa de GentComTu. Finalment, cada Usuari respondrà dels danys i perjudicis causats a GentComTu, a l'Empresa i/o a altres Usuaris i/o a tercers per l'incompliment de qualsevol de les condicions d'ús.

H. BAIXA D'USUARI:

L'accés i ús de GentComTu té una durada indefinida, amb subjecció a les condicions d'ús. En qualsevol moment, l'Usuari podrà instar la seva baixa a través de la funcionalitat habilitada a la plataforma, sense necessitat de cap altre tràmit. O, si ho prefereix, mitjançant l'enviament a GentComTu d'un correu electrònic des de l'adreça associada al seu perfil, sense més formalitats que identificar-se i expressar de forma clara la seva voluntat de donar de baixa el seu perfil. Així mateix, GentComTu podrà donar per finalitzada la participació d'un usuari de GentComTu per incompliment de les condicions acceptades en aquest document. Les dades referides als Usuaris, així com la informació i els continguts aportats per aquests, es bloquejaran, conservant-se únicament per a l'atenció de les responsabilitats que es puguin derivar per part de l'Empresa, pel temps que duri el termini de prescripció d'aquestes. Complert aquest termini, les dades personals, fotografies i missatges de la bústia seran suprimits. La resta de continguts públics aportats per l'usuari (comentaris, articles, activitats, enllaços, ...) romandran a la web de manera anònima, és a dir, sense indicar el nom de l'usuari corresponent. En cas que l'Usuari vulgui que s'eliminin tots els continguts associats al seu perfil, cal que ho notifiqui a GentComTu abans de que el seu perfil sigui donat de baixa.

I. SUBSCRIPCIÓ AL SERVEIS DE PAGAMENT:

1. Tipus de serveis i modalitats de subscripció:A més dels serveis generals, oferts gratuïtament als Usuaris, GentComTu ofereix una sèrie de serveis addicionals, anomenats VIP, disponibles per a aquells Usuaris que voluntària i lliurement els contractin. Aquesta contractació addicional, lliure i voluntària, serà vàlida únicament durant el període contractat. Al finalitzar aquest període la subscripció es renovarà automàticament segons la modalitat triada per l'Usuari entre les que estiguin disponibles.

L'Usuari pot finalitzar la subscripció comunicant la seva voluntat a GentComTu amb una antelació mínima de 10 dies abans de la finalització del període vigent. En cas contrari, l'Usuari entén i accepta que la subscripció vigent es mantindrà activa, i renovant-se automàticament.

  • 1. En la modalitat de pagament únic (ó pre-pagament), el servei es contracta puntualment pel període triat. L'Usuari realitzarà un únic pagament en el moment de la contractació, els serveis VIP seran vàlids durant el període contractat, i al finalitzar aquest termini, de manera automàtica, l'Usuari deixarà de ser usuari VIP i passarà a ser Usuari Gratuït, podent utilitzar els serveis generals de manera indefinida.
  • 2. En la modalitat de subscripció indefinida (o periòdica), el servei es contracta indefinidament per quotes periòdiques amb renovació automàtica. El primer pagament es realitza en el moment de la contractació, i al finalitzar aquest període la subscripció es renova automàticament carregant-se l'import corresponent al següent període.

Els pagaments corresponents a les subscripcions es realitzaran mitjançant la plataforma de pagament indicada per GentComTu, via targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant transferència bancària, ingrés a compte o qualsevol altre sistema que GentComTu ofereixi amb aquesta finalitat.

Tant l'enumeració detallada dels diferents serveis generals i VIP, així com les tarifes per les diferents modalitats i períodes de subscripció es poden consultar a la pàgina de contractació VIP abans de contractar el servei. L'Usuari accepta que les tarifes indicades a la pàgina de contractació únicament són vàlides durant el mateix dia, i que poden patir variacions a causa de les diferents promocions o descomptes vigents en cada moment. L'Usuari entén i accepta de forma expressa que amb la finalitat de millorar i corregir el funcionament de la web, l'Empresa podrà modificar i/o adaptar els diferents serveis que formen part dels serveis generals i dels serveis VIP, tenint l'Empresa com a única obligació informar de forma clara de qualsevol modificació realitzada.

2. Finalització de la subscripció: Independentment de la utilització dels serveis per part de l'Usuari, la subscripció es considera finalitzada en un dels següents supòsits: a) en la modalitat de pagament únic (o pre-pagament), al finalitzar el període contractat; b) en la modalitat de subscripció indefinida (o periòdica), al finalitzar el període vigent si l'Usuari ha notificat a l'Empresa amb un mínim de 10 dies d'antelació la seva voluntat de no renovar-la; c) al demanar la baixa del servei i eliminació del perfil, per part de l'Usuari; i d) al ser donat de baixa, per part de l'Empresa, l'Usuari que incompleixi les condicions d'ús del servei.

En cap cas l'Usuari podrà reclamar el retorn, total o parcial, dels imports ja abonats corresponents a subscripcions contractades, independentment de la utilització realitzada dels serveis.

J. ATENCIÓ ALS USUARIS:

Els usuaris de GentComTu poden dirigir les seves queixes i/o reclamacions o sol·licitar informació sobre el servei ofert i/o contractat: per correu electrònic a [email protected] o per correu postal al domicili social de l'Empresa indicat a l'inici del document.

K. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Les presents condicions d'ús, les Condicions Particulars i instruccions que, si s'escau, l'Empresa estableixi a través de la plataforma de GentComTu i, en general, les relacions entre l'Empresa i els usuaris, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció britànica. Per a qualsevol divergència sorgida de les presents condicions d'ús, ambdues parts se sotmeten expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Cardiff amb renúncia al seu propi fur, en cas que aquest fos un altre.


 

Fotografia Protegida
Fotografia Protegida
Fotografia Protegida
Àlbum Protegit
Fotografia Protegida