Política de privacitat

Política de Privacitat
i Protecció de dades de GentComTu!

GentComTu! és una plataforma electrònica gestionada per l'empresa titular del drets corresponents, segons s'indica a les condicions d'us, i del fitxer generat amb les dades de caràcter personal subministrats per els usuaris registrats a la plataforma.

L'usuari registrat comprèn i accepta de forma expressa que la finalitat de les dades personals que ha subministrat de forma voluntària a GentComTu!, és la prestació dels serveis de GentComTu!, descrits amb detall als Termes i Condicions Generals d'Ús de GentComTu!. Els destinataris de les dades personals de tot els usuari registrat són l'Empresa i els altres usuaris de GentComTu!. Les dades personals dels usuaris registrats quedaran incorporats al fitxer de GentComTu! de conformitat amb la legislació vigent.

La finalitat del fitxer comprèn, a través dels serveis prestats per GentComTu!, facilitar i promoure les relacions interpersonals entre els seus usuaris, incloent l'enviament per part de GentComTu!, als seus usuaris, de perfils amb dades d'altres usuaris, recomanacions amb dades d'altres usuaris, i, en general, comunicacions als seus usuaris incloent dades d'altres usuaris amb la finalitat de facilitar i promoure les relacions interpersonals entre aquells.

L'usuari registrat comprèn i accepta de forma expressa que la finalitat del fitxer inclou l'ús de les seves dades per efectuar millores en el servei de GentComTu!, tasques bàsiques d'administració i comunicació als usuaris d'incidències del servei, per part de l'Empresa, incloent així mateix l'ús de les seves dades per enviar ofertes, novetats i eventuals contractacions, destinades als seus usuaris, d'altres productes i serveis de l'Empresa.

L'usuari comprèn i accepta de forma expressa que el seu registre a GentComTu! comporta la seva acceptació expressa dels Termes i Condicions Generals d'Ús de GentComTu! i aquesta política de privacitat i protecció de dades, i de la inclusió de les seves dades personals en el fitxer descrit, que l'Empresa podrà gestionar per mitjans tradicionals o per mitjans electrònics en els condicions indicades.

Tot usuari registrat pot exercir en qualsevol moment el seu dret a accedir, rectificar, cancel·lar i, si escau, oposar-se a la inclusió de les seves dades de caràcter personal, mitjançant comunicació escrita dirigida a l'Empresa, a l'adreça indicada en el paràgraf primer d'aquest document. L'usuari registrat també pot optar per exercir els indicats drets dirigint-se per escrit a la següent adreça de correu electrònic [email protected]

Per la pròpia naturalesa del servei prestat per GentComTu!, els usuaris registrats comprenen i accepten que l'exercici del seu dret de cancel·lació o oposició implicarà el seu cessament en el seu ús dels serveis de facilitació i promoció de relacions interpersonals prestades per GentComTu!.

L'Empresa ha implantat les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades.

L'Empresa no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades, les quals l'usuari respondrà, en qualsevol cas, reservant-se l'Empresa el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en dret.